Placements

Students Placed in Leela Palace Chennai: 2016-17
1 Sunil
2 Digvijay
3 Pavithran
4 Mohammed Umar Sohil
5 Jashan Shahani
6 Devaraj
7 Chirag Sharma
8 Vaishnav Menon